Απόδοση Εσόδων από τους ΚΑΠ 2023 στους Δήμους, για την Κάλυψη Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠ.ΕΣ. 21691/ 14-03-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Απόδοση Εσόδων από τους ΚΑΠ 2023 στους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών¨. 

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται,”η Κατανομή στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 125.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Γ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους”.