Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2021 στους Δήμους, για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 94482/21-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική Επιχορήγηση του έτους 2021, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.