Απόδοση Εσόδων από τους ΚΑΠ 2022 στους Δήμους, για τις λειτουργικές δαπάνες και την υλοποίηση έργων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 17664/17-03-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 57.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτακτη επιχορήγηση, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.