Απόδοση εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 79164/27-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η, 8η και 9 η μηνιαία κατανομή Έτους 2021”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2021, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.