Απόδοση Εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Γ’ κατανομή)

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 71021/29-08-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Γ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται ,η κατανομή στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 28.000.000,00 €.