Απόδοση ΑΜΚΑ σε ειδικές κατηγορίες ανηλίκων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ.80320/51002/19-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την “Απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε ειδικές κατηγορίες ανηλίκων”.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επισημαίνεται πως:

  • Δικαιούχοι Α.Μ.Κ.Α. είναι:
  1. Έλληνες πολίτες
  2. Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  3. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας. Δικαιούχοι είναι και οι ανήλικοι των ανωτέρω κατηγοριών, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη Χώρα.
  • Ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του αναδόχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται υγειονομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.