Αποφάσεις ΔΣ επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, αποφάσεις συλλογικών Οργάνων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων COVID και παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης

Εκδόθηκε, η Υπ. Αριθμ. 46731/13-7-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιούνται οι διατάξεις:

α) του άρθρου 41 του Ν. 4954/22, περί της διαδικασίας με την οποία οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης προς το δημοτικό συμβούλιο,

β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, περί της λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και

γ) του άρθρου 74 του Ν. 4954/22, περί της παράτασης προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης των οριζόμενων στην περ. α’ της παρ. 1 του Άρθρου 95 του ν.3852/2010 αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, έως τις 31/12/2022.