Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική

Δημοσιεύτηκε το υπ’Αριθ. Πρωτ.: 64967 – 6/10/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική.”