Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών προσώπων αυτών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.91774/26-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών προσώπων αυτών, λόγω ασυµβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022.”.