Επικαιρότητα

Αποσβεστική προθεσμία οφειλών για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π.

image_pdfimage_print

Κατόπιν ερωτήματος Δήμου για την αποσβεστική προθεσμία οφειλών, για τη χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων, το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ Αριθμ. 60216/15.09.2022 Έγγραφό του, επισημαίνει τα εξής:

«Ο ρητός προσδιορισμός της πενταετούς προθεσμίας, που προβλέπεται στην περ. δ της παρ. 18 του Αρ. 24, ν. 2130/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 19 του Ν. 4915/2022 και τροποποιήθηκε με το αρ. 76 του ν.4921/2022, αναφέρεται στην περίπτωση εκκαθάρισης τυχόν οφειλής, εφόσον έχει κατατεθεί εγγύηση, από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα, κατά τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες β) και γ) Περιπτώσεις.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η πρόβλεψη του αρ. 32 του ν. 4304/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 61 του ν. 4483/2017 και σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η υπ’ αρ. 141/2015 γνωμοδότηση ΝΣΚ.».