Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 30.11.2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4211 – 29/9/2020 η υπ’ Αριθμ. 2/35908/ΔΠΓΚ – 29/9/2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).”