Αποδεικτικό Ενημερώτητας Άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. A.1162/19-10-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα το “Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, Α΄206)”.