Απεικόνιση στην ΑΠΔ των μισθωτών ιδιωτικού δικαίου μηχανικών και υγειονομικών

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ. 261450 – 16/10/2020 Εγκύκλιος 48 του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020”.