Τρόπος απεικόνισης ΑΠΔ Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 37598 – 01/02/2021 Εγκύκλιος 9 του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021”.