Απασχόληση προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ και νοµικών προσώπων αυτών που αναστέλλεται η λειτουργία τους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 75317 – 8/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19”.