Απαλλαγή Οφειλετών από υπόλοιπο χρεών προς το Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ: Ε.2083/07.12.2022 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή των οφειλετών από το υπόλοιπο των χρεών τους προς το Δημόσιο, τα οποία ρυθμίζονται δυνάμει δικαστικής Απόφασης, στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010.