Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων κυλικείων ή αναψυκτηρίων ΟΤΑ και νομικών προσώπων με απόφαση ΔΣ

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου, είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτήριων που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας.(παρ.7 άρθ. 74 του Ν.4745/2020)

 

 

Δείτε εδώ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ βάσει του Ν.4745/2020.