υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΟΛΣ/61481/1475 – 15/06/2022 Εγκύκλιος