Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση από τις Υ.ΔΟΜ. βεβαίωσης χρήσεων γης

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΟΛΣ/61481/1475 – 15/06/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Διευκρινιστική εγκύκλιος, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση από τις Υ.ΔΟΜ. βεβαίωσης χρήσεων γης».

Με την εν λόγω Εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι για την έκδοση «Βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου», υποβάλλεται αίτημα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται αποκλειστικά από τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν με σαφήνεια τη θέση του ακινήτου για την επαγωγή ασφαλών στοιχείων.

Δεν απαιτείται η επισύναψη άλλων Εγγράφων, όπως ενδεικτικώς, νομιμοποιητικών των υφιστάμενων κτισμάτων και τυχόν υφιστάμενων κατασκευών (οικοδομικές άδειες, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους περί αυθαιρέτων, κλπ.) αδειών λειτουργίας, τεχνικών εκθέσεων κ.λπ., ενώ δεν πραγματοποιείται από την ΥΔΟΜ Έλεγχος νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κατασκευών.

Επιπλέον, παρατίθεται σχέδιο με ενδεικτικό περιεχόμενο Βεβαίωσης χρήσεων γης.