Αξιολόγηση προσωπικού – Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων συνέντευξης από αξιολογητές Α’

Με Ανακοίνωσή του στις 29/10/2021, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως:

“Η προθεσμία για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και τη συμπλήρωση των Βασικών Σημείων αυτής από τους Αξιολογητές Α΄ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία των επτά (7) ημερών που προβλέπεται προκειμένου να υποβάλουν οι Αξιολογούμενοι τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταχώριση των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα μετά την ολοκλήρωση του σταδίου.

Για την υποβολή της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ ως νέα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2021 ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 26η Νοεμβρίου 2021.”