Αξιολόγηση Προσωπικού – Μέχρι τις 31/12 η καταχώριση βαθμολογίας και έκθεσης από τους Αξιολογητές Β’

Με Ανακοίνωσή του στις 27/12/2021, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως:

«Η ηλεκτρονική εφαρμογή, για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ. 13226/28.6.2021 (ΦΕΚ 2871 Β’/01.07.2021) Υπουργική Απόφαση και την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, θα είναι διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Β’, καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους, το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα, κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’, στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.».