Αξιολόγηση Προσωπικού – Μέχρι τις 31/10 η καταχώριση βαθμολογίας και έκθεσης από τους Αξιολογητές Β’

Με Ανακοίνωσή του στις 27/10/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως:

“Η προθεσμία για τη βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκύκλιο, λήγει τη Δευτέρα  31 Οκτωβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’, καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταχώριση της βαθμολογίας το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσει το στάδιο ελέγχου εγκυρότητας, το οποίο βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτό από 1/11/2022 έως και 31/12/2022.

Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά από τους Αξιολογητές Β’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο”.