Αξιολόγηση Προσωπικού – Μέχρι τις 19/9, η υποβολή της Bαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’

Με Ανακοίνωσή του στις 17/09/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως:

“Προς διευκόλυνση των Αξιολογητών Α’, η Εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή, έως και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Οι Αξιολογητές Α’, καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταχώριση της βαθμολογίας, το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο υποβολής εκθέσεων Αξιολόγησης, από τους Αξιολογητές Β’, το οποίο βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, θα παραμείνει ανοιχτό, από 19/09/2022 έως και 31/10/2022.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί από τους Αξιολογητές Α’, θα διαγραφούν αυτόματα από το Σύστημα, κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι, για τους Αξιολογητές Α’ που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της Συνέντευξης, σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις δόθηκαν με την με Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22 οικ.13409/23.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΤΧ46ΜΤΛ6-75Η) Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.”.