Αξιολόγηση Προσωπικού Δημοσίου 2020: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ

Με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381 Εγκύκλιο του, και σε συνέχεια της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί, σε σχέση με την Αξιολογική Περίοδο του έτους 2020, τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες το διάστημα 11/01/2022 έως 11/02/2022:

  • Έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
  • Καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.

Περαιτέρω, οι Γραμματείς των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που θα εξετάσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2020, καλούνται να προβούν – όπου απαιτείται – σε ενημέρωση ή καταχώριση των στοιχείων της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή Αξιολόγησης.