Αξιολόγηση Προσωπικού Δημοσίου τομέα έτους 2019: Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306 – 04/12/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους – Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’- Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού”.