Αξιολόγηση προσωπικού Δημοσίου τομέα για το έτος 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο έτους 2023: Ενέργειες Γ’ Σταδίου- Συμπλήρωση Εντύπων Σφυγμού Ομάδας & Αξιολόγηση Υπαλλήλων από τους Αξιολογητές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής”.

Ως ημερομηνία έναρξης των παραπάνω ενεργειών ορίζεται  05/02/2024, ενώ για τις επιμέρους ενέργειες – Διευθύνσεων Διοικητικού ή Προσωπικού, υφισταμένων και αξιολογητών – ισχύουν oι εξής προθεσμίες:

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού

  • από 05-02-2024 έως και 12-2-2024 καλούνται να προχωρήσουν στην ενημέρωση των αξιολογήσεων ως προς την υποχρέωση ή μη συμπλήρωσης εντύπου σφυγμού ομάδας
  • από 05-2-2024 έως 12-2-2024 καλούνται να προχωρήσουν στη δημιουργία των εντύπων σφυγμού ομάδας για υφισταμένους που οφείλουν να αξιολογήσουν προϊστάμενους οργανικών μονάδων

-οι υφιστάμενοι των προϊσταμένων από 05-02-2024 έως και 26-2-2024 καλούνται να προχωρήσουν στη συμπλήρωση των εντύπων σφυγμού ομάδας

-οι αξιολογητές από 05-02-2024 έως και 29-02-2024 οφείλουν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους