Αξιολόγηση προσωπικού Δημοσίου τομέα έτους 2019 – Επέκταση διαστήματος διενέργειας αξιολόγησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947 – 30/12/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Επέκταση χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’”.