Αξιολόγηση προσωπικού Δημοσίου για το 2021 – Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 – Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού“, με την οποία καθορίζονται τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, ως εξής:

  • Από 1/3/2022 έως 29/4/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  • Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει
  • Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
  • Από 30/5/2022 έως 8/7/2022 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.
  • Από 11/07/2022 έως 17/07/2022 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει.
  • Από 18/07/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.
  • Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
  • Από 1/11/2022 έως 31/12/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.

Επίσης, με την ανωτέρω Εγκύκλιο, δίνονται οδηγίες για το πρώτο στάδιο το οποίο διενεργείται από 1/3/2022 έως 29/4/2022, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος, για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τα επόμενα στάδια διενέργειας της ηλεκτρονικής Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021.