Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ. 62187 – 26/09/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών Μονάδων», στο οποίο το Υπουργείο επισημαίνει τα εξής:

«Από τις Διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007 όπως ισχύει), δεν προβλέπονται ηλικιακά όρια αποχώρησης από την υπηρεσία για το Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β’3352), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα στο Άρθρο 3 αυτής «Προσόντα Πρόσληψης», ορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης το 67° έτος συμπληρωμένο, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης, συντρέχει μόνο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επομένως, η συμπλήρωση του 67ου έτους της ενδιαφερόμενης μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασής της.».