Αντιστοίχιση κλάδου/ειδικότητας διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα

Το ΥΠ. ΕΣ. σε απάντηση εγγράφου της Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με το οποίο η Ομοσπονδία πρότεινε τη δημιουργία νέας ειδικότητας με τίτλο ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, στην οποία να μπορούν να ενταχθούν οι υφιστάμενοι σχετικοί κλάδοι ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), ΠΕ Μηχανικών Η/Υ – Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ κ.ά, εξέδωσε το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/441/οικ.2968/21.02.2023 Έγγραφό του, στο οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής:

“Στην περίπτωση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, το π.δ. 85/2022 βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το π.δ. 99/2018, θεσπίζοντας ως χωριστές ειδικότητες στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών τις ειδικότητες μηχανικών, που περιλαμβάνονται στο οικείο π.δ., σημειώνεται δε, ότι δεν υφίσταται σε αυτό αυτοτελής/ διακριτή κατηγορία επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Επισημαίνεται επιπροσθέτως, ότι το δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, περιλαμβάνεται μεταξύ των τυπικών προσόντων διορισμού τόσο στην ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όσο και στις τρεις (3) ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ήτοι ΠΕ Πληροφορικής (software-hardware), ΠΕ Πληροφορικής (software) και ΠΕ Πληροφορικής (hardware). 

Περαιτέρω, στον ελληνικό δημόσιο τομέα εντοπίζονται ελάχιστες θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στους οργανισμούς φορέων. Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιμο αυτές να κωδικοποιηθούν/ενσωματωθούν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, που αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων οργανικών θέσεων του σχετικού αντικειμένου (πληροφορική). Το γεγονός ότι στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής εντάσσονται και πτυχία 4ετούς και διπλώματα 5ετούς διάρκειας σπουδών δεν αποτελεί λόγο για την περαιτέρω διάσπαση είτε του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής είτε του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με την προσθήκη επιπλέον ειδικότητας με τίτλο ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, η οποία, όπως επισημάνθηκε, αφορά σε ελάχιστες υφιστάμενες οργανικές θέσεις Φορέων. “.