Αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από γειτονικούς χώρους διάθεσης Απορριμμάτων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 93571 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους της Χώρας που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης Απορριμμάτων.”.

Στην Απόφαση, ορίζεται η κατανομή, ως αντισταθμιστικών οφελών, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού 500.000,00 €.