Αντικατάσταση του αρχείου υποβολής τριμηνιαίας κατάστασης «ARREARS2021XX_» στο site του ΥΠ.ΕΣ. και στον ΕΔΤ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σε σχέση με την πρόσφατη αντικατάσταση του αρχείου ARREARS2021XX_, τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https:// www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisiaytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/ekkatharisi-lixiprothesmon-ypochreoseon-ota, όσο και στον σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/ oikonomika_stoixeia_ota/index.htm, στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ.

Η ανωτέρω αντικατάσταση, αφορά στη διόρθωση του φύλλου «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ» ως προς το σκέλος του υπολογισμού του συνολικού ποσού κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του ΟΤΑ στο ΤΠΔ, για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους την 30η.09.2021.

Επισημαίνεται, ότι οι λόγοι μη εξόφλησης παραστατικού που εξαιρούνται από την κατάθεση του ποσού στον ειδικό λογαριασμό, βάσει νόμου είναι οι εξείς:

02. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου,
03. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης,
04. Εξοφλημένο παραστατικό για το οποίο εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση,
14. Οφειλές από δαπάνες που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση ή άρση.