Ανοίγει από 1 Ιουλίου το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» για 315 Δήμους της Χώρας

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η έναρξη του Προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις» για 315 Δήμους της Χώρας.

Η υποβολή των σχεδίων, θα πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, ο μηχανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αλλά και κάθε Δήμου ξεχωριστά, για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή χρειαστεί αναφορικά με την κατάρτιση και την υποβολή των σχεδίων αξιοποίησης του προγράμματος.

Με το πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων» δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση αναφορικά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, με την επιλογή εκείνων των ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε Δήμου, μέσα από έναν κατάλογο έργων, που διαρθρώνονται σε επτά κατηγορίες:

  • Βιώσιμη Μετακίνηση
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων
  • Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
  • Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
  • Ενίσχυση τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας
  • Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων θα είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α. Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του ν.3852/2010. Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Δήμων .

Η Δράση χρηματοδοτείται με περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης (ΕΤΠΑ). Τα ποσά που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι κυμαίνονται από 210.000 € (για τους πολύ μικρούς δήμους) μέχρι 2.770.000 € (για τους δήμους με πληθυσμό λίγο μικρότερο των 100.000 \ κατοίκων). Επισημαίνεται ότι κάθε Δήμος γνωρίζει εκ των προτέρων το ύψος χρηματοδότησης, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες δράσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, από την 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 08:00:00, έως και τις 31/10/2022 ώρα 23:59:00.

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την PlanBe παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων:

-για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου

-για την εκπόνηση μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού – στρατηγική Έξυπνης Πόλης

-για την υλοποίηση έξυπνων λύσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να γίνουμε αρωγός στην προσπάθειά σας.