Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ..: 131576 ΕΞ 2020 – 18/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020”.