Αναστολή λειτουργίας ΚΔΑΠ και πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών φροντίδας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.45385/1986 – 9/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
(ΚΔΗΦ)”.