Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3013-08/07/2021 ,η υπ’ αριθμ. 3113.11/48682/21 – 06/07/2021  Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/16.07.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032).