Αναπροσαρμογή χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης προσωπικού

Ανακοινώθηκε στο Απογραφή – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου η παράταση των σταδίων αξιολόγησης προσωπικού ως ακολούθως:

Aπό 16/11/2020 έως 22/11/2020 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.

Από 23/11/2020 έως 4/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) εγκυκλίου.’