Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 771/21-02-2022, η υπ΄Αριθμ. 19033 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ2021/18.05.2021 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 2375)”.