Αναπροσαρμογή ορίων του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 – Δαπάνες για τις οποίες δεν ισχύουν οι διατάξεις περί πολυετών υποχρεώσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1137 – 14/03/2022, η υπ’ Αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ – 04/03/2022 Απόφαση του Αναληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του Άρθρου 67 του ν. 4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.”.