Αναμόρφωση συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α β’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 95808/8-11-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163)”.