Ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

23/09/2015

 

Με ανακοίνωσή της η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τονίζει:


α) Η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με την δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα υποβολής προσφορών καθ’ όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επίσης, ένας υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει το δικαίωμα της τροποποίησης υποβληθείσας προσφοράς, υπαναχώρησης ή υποβολής νέας, εφόσον αυτό ασκείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι περιορίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στοιχείο που ενδέχεται να πλήττει τη νομιμότητα της διακήρυξης.


β) Η ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των τευχών του διαγωνισμού να γίνεται κατά το δυνατόν εγγύτερα στην ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ανεξαρτήτως της διάθεσής της με άλλα μέσα (πχ ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής), κάτι που είναι πάντα στην ευχέρειά της.