Ανακαθορισμός χρόνου επικαιροποιήσης καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 330434/Σ.102615/04-07-23 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα την “Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. Α.1097/30-06-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’4262) σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.”.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, στις Καταστάσεις περιέχονται εκπρόθεσμες σφαλιστικές οφειλές προς τον eΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κεφάλαιο τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους έχει αργοπορία μεγαλύτερη από ένα έτος.

Από την δημοσιοποίηση, εξαιρούνται οι παρακάτω οφειλές:

  • οφειλές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι της
  • οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων
  • οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Οι οφειλέτες θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εώς και 01/08/2023 το αργότερο.