Αναβολή και επαναπροκύρηξη εκλογών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δήμων της Αττικής

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 162819 – 16/12/2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα “Αναβολή και επαναπροκήρυξη διεξαγωγής Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητάς μας (πλην Δήμου Αθηναίων και Πειραιώς)“.

Στη σχετική Απόφαση ορίζεται για τους Δήμους της Αττικής, εκτός Δήμου Αθηναίων και Πειραιώς, η αναβολή των εκλογών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που είχαν οριστεί για την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και η επαναπροκύρηξή τους για την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη. Η εκλογή θα διεξαχθεί στα Δημοτικά Καταστήματα των Ο.Τ.Α. και η ψηφοφορία θα αρχίσει την 8η πρωινή ώρα και θα τελειώσει την 5η μεσημβρινή ώρα.