Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Α. Π. : οικ. 47024 ΕΞ 2022 – 13/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία ανακοινώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αναβάθμισης στο υποσύστημα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω αναβάθμιση δεν επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες ροές ενεργειών και στις λειτουργικότητες και δεν απαιτεί διακοπή λειτουργίας του Υποσυστήματος για την εφαρμογή της.

Από τη Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 18.00, το αναβαθμισμένο υποσύστημα ΚΗΜΔΗΣ θα είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr  ή www.eprocurement.gov.gr).

Η τρέχουσα ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2» για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο ΚΗΜΔΗΣ, καταργείται.