Αναβάθμιση του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 19102 ΕΞ 2023/11-4-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα τηνΑναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ – Νέες παραμετροποιήσεις & λειτουργικότητες.“.

Με την επαναλειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 14:00:

  • Οι υφιστάμενες ροές ενεργειών των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων για την εκτέλεση των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και των χρηστών των Οικονομικών Φορέων για την υποβολή προσφορών ή/και αιτήσεων συμμετοχής δεν έχουν τροποποιηθεί.
  • Η διαφοροποίηση του γραφικού περιβάλλοντος των χρηστών (graphical user interface – GUI) περιορίζεται σε αισθητικές και τεχνικές-λειτουργικές βελτιώσεις των οθονών ή επιμέρους στοιχείων αυτών.
  • Τα λεκτικά του γραφικού περιβάλλοντος (των οθονών) της εφαρμογής τροποποιούνται ώστε να συνάδουν πλέον ει δυνατόν με την ορολογία των Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Δεν απαιτούνται πλεον ειδικές τεχνικές ρυθμίσεις ή και εγκατάσταση συγκεκριμένων συμβατών λογισμικών στους υπολογιστές των χρηστών για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για τις διαδικασίες που έχουν εκκινήσει μετά τις 01/06/2021.

Σημειώνεται, ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω παραμετροποιήσεις/βελτιώσεις:

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
  2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  3. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ