Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια δαπανών των Επιχορηγούμενων Φορέων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1687/07-04-2022, η υπ’ Αριθμ. 12388 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11-05-2021 υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων Φορέων»”.

Στην Απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν Δαπάνες Επιχορηγούμενων Φορέων συντελεσθείσες από 01/01/2015 έως και 31/12/2021, αναρτώνται στη “Διάυγεια”, μέχρι τις 31/05/2022.