Ανάρτηση στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 4287/11-08-2022, η υπ’ Αριθμ. 33345 ΕΞ 2022 – 01/08/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα την: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων Φορέων»”.

Στην Απόφαση ορίζεται ότι παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων, που αφορούν Δαπάνες επιχορηγούμενων Φορέων συντελεσθείσες από 01/1/2015 έως και 31/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4727/2020, μέχρι τις 30/09/2022.