Ανάρτηση Επικαιροποιημένων Υποδειγμάτων Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για Συμβάσεις Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Ανακοίνωσή της την 31/01/2024 γνωστοποίησε ότι σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτώνται, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένα υποδείγματα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας και Συνοδευτικών Εγγράφων της Σύμβασης (σχέδιο συμφωνητικού, πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων, ως αποδεικτικών μέσων, σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού) για Συμβάσεις Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.