Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Ανάρτηση Επικαιροποιημένων Τευχών Διακηρύξεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Aναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, άνω και κάτω των ορίων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.