Ανάρτηση Ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 στο χώρο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 99524 – 13/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Ανάρτηση ανακοίνωσης, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016”.

Συγκεκριμένα, στο Έγγραφο αναφέρεται ότι:

“Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4782/2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα Αρχή επεξεργάζεται και καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στο σχετικό φάκελο δημόσιας σύμβασης του Άρθρου 45 του ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω, μετά το τέλος της διαβούλευσης, η ανάρτηση της έκθεσης διαβούλευσης με το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί, δεν αναρτάται στο χώρο «Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά αναρτάται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ανάρτηση θα γίνεται στο χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην καρτέλα «Κεφαλίδα», επιλέγοντας την Κατηγορία «Προς προμηθευτή: Διακήρυξη και δημοσίευση στο portal».“.